Mediáció

 

 

A mediáció permegelőző, pert helyettesítő, alternatív vitarendezési eljárás. Attól alternatív, hogy a felek nem bírósági vagy egyéb hatósági eljárást indítanak, hanem felkérnek egy pártatlan személyt, mediátort (közvetítőt), hogy az ő segítségével maguk tisztázzák saját konfliktusukat.

A mediátor egyik felet sem képviseli, kettejük között áll. Mindkét fél képviseli saját szempontjait, érdekeit; kizárólag olyan döntés születhet, amelyben mindkettejük szempontja megjelenik. A mediátor facilitálja a folyamatot, segít a feleknek a készségeik felszínre hozatalában azzal a céllal, hogy elhiggyék, saját ügyükben ők maguk a legkompetensebbek; ők a „szakértők”.

A mediáció akkor eredményes, ha írásbeli megállapodással végződik, és akkor jó, ha mindkét fél nyertesnek érzi magát: a megállapodás azt a közös nevezőt tartalmazza, ami az egyik félnek még, a másiknak pedig már elfogadható. Meggyőződésem, hogy a mediáció a kézzel fogható eredmény – a megállapodás – nélkül is sikeres, ha megindul a felek között a párbeszéd, elgondolkodnak a maguk és a másik szükségletein. Ha valami változás elkezdődik.

A mediációt a legkülönbözőbb vitás helyzetek, konfliktusok megoldása érdekében lehet alkalmazni: (pl. üzleti, családi, párkapcsolati, válási, gyermek-elhelyezési, munkaügyi, büntetőügyi,  iskolán belüli viták, stb.).

Miért ésszerűbb a mediációt választania a feleknek a pereskedés helyett? Nem kimerítő felsorolás következik címszavakban:

 • gyors: néhány – legjobb esetben egy – alkalom után megállapodással zárulhat; legfeljebb azonban 4 hónapig tart (ekkor a törvény erejénél fogva megszűnik) ;
 • olcsóbb: a felek együttesen fizetik (míg a per során illetéket, perköltséget, ügyvédi munkadíjat, szakértői díjat, stb. kell fizetni)
 • önkéntes: mindkét fél szabad akaratán alapul a részvétel – bármikor kiléphetnek a mediációból
 • csak és kizárólag az érintett felek vesznek részt a folyamatban és a mediátort titoktartási kötelezettség terheli (míg a bírósági tárgyalás főszabály szerint nyilvános)
 • végig a felek maradnak az ügy urai
 • az írásbeli megállapodásba csak olyan rendelkezés kerülhet, amellyel minden fél egyetért, ezáltal mindenki nyertese az ügynek
 • a felek a saját érdekeiknek megfelelő, általuk megkötött egyezséget betartják, végrehajtják
 • a bírósági eljáráshoz képest sokkal kevésbé stresszes eljárás
 • eredmény: jobb, szorosabb együttműködés és kommunikáció (míg a bírósági eljárás még jobban szétválaszt!)

 

The mediation 

Mediation is an alternative dispute settlement procedure that can help to precede or avoid litigation. Alternative because the parties do not initiate judicial or other administrative proceedings, but ask an impartial person (a mediator) to arrange their own conflict with his/her cooperation.

The mediator does not represent either party; he/she stands between them. Both parties represent their own aspects and interests; a decision can only be made if each of the viewpoints are integrated in it. The mediator facilitates the process, helps the parties to expose their skills with the aim of believing they are the most competent in their own case; they are the ‘experts’.

Mediation is effective when it ends with a written agreement and it is good if both parties feel that they are victorious: the agreement contains a common ground that is still acceptable to one party and yet to the other. I am convinced that mediation is a success even without the agreement if a dialogue between the parties starts and they think about their own and the other party’s needs as well. If something start to change.

Mediation can be used to resolve a wide range of disputes and conflicts (e.g. business, family, partnership, divorce, child placement, labour, criminal, school disputes, etc.).

Why mediation is more reasonable to choose instead of litigation?

 • rapid: it can be concluded by agreement, in a best case scenario after one occasion; however it could last up to maximum 4 months (then it terminates by the power of law)
 • cheaper: co-financed by the parties (while in a lawsuit one has to pay fee, legal expenses, attorney's fees, expert fees, etc.)
 • voluntary: participation is based on the free will of both parties and they can withdraw from mediation at any time
 • only and exclusively the parties concerned are involved in the mediation process and the mediator is bounded by professional confidentiality (in principle court hearings are public)
 • the parties remain in charge of the case
 • the written agreement contains a provision that all parties agree with, thus giving everyone the win-win outcome
 • parties comply and execute their ideal and concluded agreement
 • mediation is a much less stressful procedure than court proceedings
 • result: better, closer co-operation and communication (on the contrary judicial processes divide each other even more)